EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS OF THE SOCIETY

 

(2005-07)

President

: Dr R Raman, Varanasi

Vice Presidents

: Dr S K Apte, Mumbai

 

  Dr D N Deobagkar, Pune

Secretary

: Dr Anuradha Lohia, Kolkata

Jt. Secretary

: Dr Tuli Biswas, Kolkata

Treasurer

: Dr Joyoti Basu, Kolkata

Members

: Dr D Bandopadhyay, Mumbai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executive Secretary

  Dr R R Bhonde, Pune

  Dr Vani Brahmachari, Delhi

 Dr Jyotsna Dhawan, Hyderabad

 Dr D D Dubey, Jaunpur

 Dr H K Majumder, Kolkata

 Dr Rita Mulherkar, Mumbai

 Dr V Nagraja, Bangalore

 Dr J K Pal, Pune

 Dr V Radha, Hyderabad

 Dr B J Rao, Mumbai

 Dr U S Tatu, Bangalore

 

: Dr J K Roy, Varanasi